Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

06 stycznia 2019
Instytucja głosowania grupami, uregulowana w art. 385  § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, z założenia
16 grudnia 2018
  Instytucja głosowania grupami, uregulowana w art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, z założenia

Zadzwoń do nas: +48 500 235 211

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz  Dyjas

06 stycznia 2019
Instytucja głosowania grupami, uregulowana w art. 385  § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, z założenia
16 grudnia 2018
  Instytucja głosowania grupami, uregulowana w art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, z założenia

Blog

Aktualności

Przepisy rozporządzenia MAR nakazują niezwłoczne publikowanie informacji poufnych. Jako wyjątek od tej generalnej zasady rozporządzenie MAR dopuszcza jednak również możliwość opóźnienia publikacji informacji poufnych. Uwzględniono bowiem, iż w pewnych okolicznościach obowiązek niezwłocznej publikacji informacji może jednak szkodzić uzasadnionym interesom emitenta. Kiedy opóźnienie publikacji jest dopuszczalne? Jak korzystać z tej możliwości?

 

 

Spółki notowane na GPW w Warszawie, jak te notowane na NewConnect są spółkami publicznymi, do których stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (dalej „rozporządzenie MAR”). W tym rozporządzeniu uregulowana została definicja informacji poufnej oraz obowiązki informacyjne spółek publicznych związane z informacjami poufnymi.

 

Przepisy rozporządzenia MAR nakazują niezwłoczne publikowanie informacji poufnych. Jako wyjątek od tej generalnej zasady rozporządzenie MAR dopuszcza jednak również możliwość opóźnienia publikacji informacji poufnych (art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR), określając przesłanki oraz procedurę opóźnienia. Uwzględniono bowiem, iż w pewnych okolicznościach obowiązek niezwłocznej publikacji informacji może jednak szkodzić uzasadnionym interesom emitenta.

 

Przesłanki opóźnienia

Rozporządzenie MAR przewiduje trzy przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby opóźnienie publikacji było dopuszczalne. Są nimi:

 1. niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta,
 2. opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej,
 3. emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji jest w stanie zapewnić poufność takich informacji.

 

Pierwsza przesłanka

Pierwszym warunkiem opóźnienia jest ryzyko naruszenia uzasadnionego prawnie interesu emitenta. Opóźnić informację można tylko wtedy, jeśli jej publikacja mogłaby wpłynąć negatywnie na sytuację spółki. Odpowiedzialność za dokonanie prawidłowej oceny czy w określonej sytuacji zachodzi ryzyko naruszenia uzasadnionego interesu spółki spoczywa na spółce. W Rozporządzeniu MAR nie zawarto bowiem zamkniętego katalogu takich przypadków uzasadniających opóźnienie. Rozporządzenie przewiduje natomiast wydanie przez ESMA (European Securities and Market Abuse Authority) wytycznych zawierających przykładowy, otwarty wykaz uzasadnionych interesów emitenta. W dokumencie wydanym przez ESMA znalazło się sześć takich sytuacji. Zgodnie z tym wykazem, emitent może opóźnić informację poufną o:

 1. fakcie prowadzonych negocjacji, jeżeli ujawnienie tego faktu prawdopodobnie stanowiłoby zagrożenie dla wyniku tych negocjacji; przykłady takich negocjacji mogą obejmować fuzje, przejęcia, podziały i wydzielenia, nabycie lub zbycie znacznych aktywów lub części przedsiębiorstwa, restrukturyzacje i reorganizacje;
 2. sytuacji gdy kondycja finansowa emitenta jest poważnie zagrożona (a nie mają jeszcze zastosowania przepisy dot. ogłoszenia upadłości), jeżeli ujawnienie tego faktu stanowiłoby zagrożenie dla wyniku negocjacji mających na celu zapewnienie poprawy sytuacji finansowej emitenta, w konsekwencji zagrażając interesom dotychczasowych i potencjalnych akcjonariuszy;
 3. decyzjach podjętych przez zarząd emitenta lub umowach przez niego zawartych, które dla swojej ważności, zgodnie z prawem krajowym lub statutem emitenta, wymagają zatwierdzenia przez organ inny niż walne zgromadzenie akcjonariuszy (na gruncie prawa polskiego będzie to rada nadzorcza);
 4. opracowaniu produktu lub wynalazku, jeżeli ujawnienie informacji o tym fakcie zagroziłoby prawom własności intelektualnej emitenta;
 5. zamiarze nabycia lub sprzedaży znacznego pakietu akcji, w przypadku gdy ujawnienie informacji o tym fakcie mogłoby zagrozić realizacji tej transakcji;
 6. warunkach zgłoszonych przez organ administracji, którego zgoda jest konieczna do realizacji transakcji upublicznionej przez emitenta, gdy publikacja tych warunków wpłynie na możliwość ich wykonania i w ten sposób uniemożliwi realizację tej transakcji.

 

Podkreślić należy, że jest to katalog przykładowy i otwarty, co oznacza możliwość opóźnienia informacji poufnej na podstawie innego „uzasadnionego interesu emitenta”. Wówczas wymagane będzie jednak bardziej szczegółowe uzasadnienie spełnienia tej przesłanki.

 

Druga przesłanka

Drugim warunkiem opóźnienia publikacji informacji poufnej jest przekonanie, że odroczenie publikacji nie wprowadzi opinii publicznej w błąd. Należy przy tym odróżnić niedoinformowanie od wprowadzenia w błąd. Oczywistym jest bowiem, iż każda sytuacja opóźnienia publikacji informacji powoduje brak świadomości po stronie ogółu inwestorów określonych zdarzeń mogących mieć wpływ na ich decyzje inwestycyjne. Zrównanie niedoinformowania z błędem powodowałoby wewnętrzną sprzeczność omawianej regulacji. Za błąd należy w tym kontekście rozumieć błędne przekonanie lub oczekiwanie ogółu inwestorów co do określonego stanu rzeczy dotyczącego emitenta lub krążące w opinii publicznej szczątkowe, nieprawdziwe informacje lub plotki dotyczące okoliczności, których dotyczyć ma opóźnienie publikacji, szczególnie gdy tego rodzaju błędne przekonanie rynku wywołane zostało przez samego emitenta np. poprzez informacje upublicznione w wywiadach prasowych lub w drodze jakiejkolwiek z innych form komunikacji z inwestorami.

 

Przywołany wyżej dokument opublikowany przez ESMA określa również przykładowy katalog sytuacji, w których opóźnienie ujawnienia informacji poufnych prawdopodobnie wprowadzi w błąd opinię publiczną:

 1. informacje poufne, których ujawnienie emitent zamierza opóźnić, różnią się znacząco od wcześniejszego publicznego ogłoszenia emitenta w sprawie, do której odnoszą się informacje poufne; lub
 2. informacje poufne, których ujawnienie emitent zamierza opóźnić, dotyczą tego, że cele finansowe emitenta mogą nie zostać osiągnięte, przy czym cele te zostały wcześniej podane do wiadomości publicznej; lub
 3. informacje poufne, których ujawnienie emitent zamierza opóźnić, kontrastują z oczekiwaniami rynku, przy czym takie oczekiwania opierają się na sygnałach, które emitent wysyłał wcześniej na rynek, np. wywiadach, prezentacjach lub innych działaniach komunikacyjnych zorganizowanych przez emitenta lub za jego zgodą.

 

Niezależnie od powyższego przykładowego katalogu bezspornie odroczenie publikacji będzie wprowadzające w błąd dla opinii publicznej, jeżeli na rynku będą krążyły – niezależnie od przyczyn i pochodzenia – pogłoski na temat złej kondycji finansowej, upadłości itd. emitenta. Wówczas opóźnienie informacji na temat złożonego wniosku o ogłoszeniu upadłości nie będzie dalej możliwe.

 

Trzecia przesłanka

Trzecim i ostatnim warunkiem dopuszczalności opóźnienia jest zapewnienie poufności informacji, co do której postanowiono o opóźnieniu jej publikacji. Jeżeli ze względu na charakter informacji lub okoliczności jej powstania emitent nie jest w stanie zapewnić zachowania takiej poufności opóźnienie publikacji jest niedopuszczalne. Podobnie w każdym przypadku wycieku opóźnionej informacji poufnej, emitent zobowiązany jest natychmiast dokonać jej odtajnienia celem zminimalizowania negatywnych skutków wycieku takiej informacji, szczególnie gdy w wyniku wycieku takiej informacji dostęp do niej ma ograniczony krąg osób lub też gdy doszło do częściowego wycieku informacji i w konsekwencji informacja uległa zdeformowaniu, co powoduje wprowadzenie inwestorów w błąd.

 

Podjęcie decyzji o opóźnieniu

Ocena, czy spełnione są przesłanki opóźnienia powinna być dokonana przez emitenta niezwłocznie po zidentyfikowaniu u niego informacji poufnej. W przypadku podjęcia przez zarząd emitenta decyzji o opóźnieniu informacji poufnej należy podjąć działania, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055, zgodnie z którym emitent powinien udokumentować na trwałym nośniku (elektronicznym lub papierowym), zapewniającym dostępność i czytelność, następujące informacje:

  1. datę i godzinę zaistnienia u emitenta informacji poufnej, podjęcia przez emitenta decyzji o opóźnieniu, prawdopodobnej publikacji informacji poufnej (w przypadku jej zmiany należy dopisać nową datę i godzinę),
  2. tożsamość osób odpowiadających w ramach emitenta za podjęcie decyzji o opóźnieniu, podjęcie decyzji o prawdopodobnym terminie publikacji informacji poufnej, zapewnienie ciągłego monitorowania warunków opóźnienia, podjęcie decyzji o publikacji informacji poufnej, powiadomienie KNF o opóźnieniu,
  3. dowody poświadczające spełnienie przesłanek opóźnienia,
  4. oraz wszelkich zmian w tym zakresie.

 

Na szczególną uwagę zasługuje właściwe uzasadnienie i ewentualne udokumentowanie istnienia podstaw do opóźnienia publikacji informacji poufnej, w tym istnienia ryzyka naruszenia prawnie uzasadnionych interesów emitenta w przypadku natychmiastowego opublikowania informacji.

 

Publikacja (odtajnienie) opóźnionej informacji

Emitent zobowiązany jest do ciągłego monitorowania spełnienia każdego z opisanych wyżej warunków opóźnienia w całym okresie opóźnienia, a w przypadku gdy którykolwiek z warunków nie jest spełniany – do niezwłocznego opublikowania opóźnionej informacji. Dotyczy to w szczególności przesłanki istnienia ryzyka naruszenia prawnie uzasadnionych interesów emitenta, ale również możliwości zapewnienia przez emitenta poufności informacji oraz braku wprowadzenia w błąd uczestników rynku wskutek opóźnienia. Każda zmiana okoliczności w tym zakresie wiązać się może z obowiązkiem niezwłocznego odtajnienia informacji. Z tego też powodu wskazane jest zawczasu opracowanie projektu stosownego komunikatu. Trzeba bowiem pamiętać, iż późniejsze decyzje w przedmiocie odtajnienia informacji oraz czynności związane z publikacją komunikatu podejmowane muszą być w bardzo krótkim czasie.

 

Moment publikacji informacji poufnej, w stosunku do której emitent podjął decyzję o opóźnieniu, determinowana jest okolicznościami (przesłankami), które leżały o podstaw decyzji o opóźnieniu ujawnienie informacji nie będzie już dłużej zagrażać prawnie uzasadnionemu interesowi emitenta. Publikacja nastąpić powinna w momencie, w którym przestaną być aktualne powody opóźnienia publikacji, bądź też w przypadku, w którym emitent nie będzie w stanie zapewnić dalszego spełnienia drugiej i trzeciej z omówionych wyżej przesłanek tj. w sytuacji gdy dalsze opóźnienie publikacji będzie wprowadzało w błąd uczestników rynku lub gdy emitent nie będzie w stanie zapewnić dalszego zachowania poufności informacji.

 

Informację poufną opóźnioną publikuje się w taki sam sposób jak standardową informację poufną tj. za pośrednictwem systemu ESPI. Emitent powinien w raporcie opublikować treść informacji poufnej wraz ze wskazaniem, że jest to informacja, która została opóźniona a jeżeli jest to istotne dla zapewnienia kompletności przekazywanej informacji, również wskazać przyczyny jej opóźnienia. Po opublikowaniu opóźnionej informacji poufnej należy natychmiast przesłać do KNF informację o opóźnieniu wraz z podaniem przyczyn uzasadniających opóźnienie, przy czym informację kierowaną do KNF przesyłamy za pośrednictwem systemu ESPI, z tymże wyłącznie do kancelarii poufnej: DIA-S dla spółek z rynku głównego i DIA-A dla spółek z NewConnect.

 

Zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej zawiera następujące informacje:

 1. oznaczenie emitenta (pełna oficjalna nazwa);
 2. tożsamość osoby dokonującej zawiadomienia (imię, nazwisko, stanowisko służbowe);
 3. informacje na temat danych kontaktowych osoby dokonującej zawiadomienia (służbowy adres e-mail oraz numer telefonu);
 4. wskazanie publicznie ujawnionej informacji poufnej, która stanowiła przedmiot opóźnienia (tytuł raportu, numer raportu, datę i godzinę publikacji);
 5. datę i godzinę podjęcia decyzji o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej;
 6. tożsamość wszystkich osób odpowiedzialnych za podjęcie decyzji o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.

W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań dotyczących opóźniania publikacji informacji poufnych, zapraszamy do kontaktu.

 

opracował radca prawny Grzegorz Dyjas

OPÓŹNIANIE PUBLIKACJI INFORMACJI POUFNYCH
09 grudnia 2018
06 stycznia 2019
Instytucja głosowania grupami, uregulowana w art. 385  § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, z założenia
16 grudnia 2018
  Instytucja głosowania grupami, uregulowana w art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, z założenia

Uważasz, że nie stać Cię na prawnika.

Uwierz, że nie stać Cię, aby go nie mieć !

Powered by Kancelaria Radcy

Prawnego Grzegorz Dyjas