Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

06 stycznia 2019
Instytucja głosowania grupami, uregulowana w art. 385  § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, z założenia
16 grudnia 2018
  Instytucja głosowania grupami, uregulowana w art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, z założenia

Zadzwoń do nas: +48 500 235 211

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz  Dyjas

06 stycznia 2019
Instytucja głosowania grupami, uregulowana w art. 385  § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, z założenia
16 grudnia 2018
  Instytucja głosowania grupami, uregulowana w art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, z założenia

Blog

Aktualności

Tzw. przygotowana likwidacja, inaczej nazywana w praktyce Pre-pack to sposób na szybkie przeprowadzenie sprzedaży w toku postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa upadłego lub jego zorganizowanej części, pozwalając na zachowanie ciągłości funkcjonowania tego przedsiębiorstwa i wykorzystanie jego renomy i pozycji na rynku, przy jednocześnie względnie niskich kosztach, a tym samym sposób na szybkie i możliwie w najwyższym stopniu zaspokojenie wierzycieli upadłego. Jednocześnie taka forma przeprowadzenia upadłości może być postrzegana jako wygodna forma akwizycji dla innych podmiotów, jako że pozwala na nabycie funkcjonującego przedsiębiorstwa bez obciążeń (ze sutkami sprzedaży egzekucyjnej).

Instytucja pre-pack funkcjonuje w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2016 r., kiedy w życie weszły przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r.  – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978), na mocy której wprowadzono do ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.  – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r., poz. 233) przepisy Działu VII zatytułowanego „Przygotowana likwidacja”.

Odtąd wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości możliwe jest załączenie wniosku o zatwierdzenie przedstawionych wraz z wnioskiem warunków sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego lub jego zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez wskazanego w tym wniosku inwestora. Do wniosku należy dołączyć opis przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części mającej być przedmiotem zbycia wraz z oszacowaniem, sporządzone przez biegłego sądowego.

Zastosowanie powyższej procedury uzależnione jest od znalezienia inwestora zainteresowanego zakupem przedsiębiorstwa upadłego. Sfinalizowanie nabycia przedsiębiorstwa upadłego lub jego zorganizowanej części przez inwestora wskazanego we wniosku uzależnione jest z kolei od decyzji sądu, który może wyrazić zgodę na sprzedaż przedsiębiorstwa w ramach pre-pack lub może takiej zgody nie wyrazić. W ustawie przewidziana została sytuacja w której sąd obligatoryjnie wyraża zgodę na sprzedaż przedsiębiorstwa. Art. 56c § 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze stanowi, iż „Sąd uwzględnia wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, jeżeli cena jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją w takim trybie.” Z kolei, gdy cena jest zbliżona do kwoty możliwej do uzyskania, rozumianej w sposób przedstawiony powyżej, sąd jedynie może, nie musi, wyrazić zgodę na taką sprzedaż.

Instytucja przygotowanej likwidacji posiada sporo zalet. Sprzedaż funkcjonującego przedsiębiorstwa pozwala na jego zachowanie, zamiast likwidacji. Dłużnik może odzyskać więcej środków z uwagi na fakt, iż sprzeda przedsiębiorstwo po cenie wyższej, niż uzyskałby z jego likwidacji, przy uwzględnieniu również kosztów postępowania likwidacyjnego. Dzieje się tak, ponieważ sprzedaży podlega przedsiębiorstwo wyceniane jako gospodarcza całość wraz z wartościami niematerialnymi takimi chociażby jak renoma, marka, referencje.

Dla porównania w przypadku upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, syndyk nawet jeśli sprzedaje przedsiębiorstwo w całości, zamiast poszczególnych jego składników, to często odbywa się to po zaniżonej cenie, nieodzwierciedlającej wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Co więcej, cała procedura sprzedaży jest szybsza, a przez to mniej kosztowna, niż postępowanie zmierzające do likwidacji majątku dłużnika, ponieważ postępowanie jest szybkie, to majątek dłużnika nie traci na wartości i nie generuje dodatkowych, niepotrzebnych kosztów. Jest ona także mniej skomplikowana.

Ponadto bardzo istotną zaletą tego postępowania jest to, że pozwala na utrzymanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa. Niejednokrotnie bowiem już sama informacja o problemach finansowych lub ogłoszeniu upadłości podmiotu powoduje odwrócenie się od niego dotychczasowych kontrahentów, zarówno dostawców, jak i odbiorców, jak również inicjuje proces odchodzenia kluczowych dla firmy pracowników i współpracowników. Im dłużej trwa postępowanie upadłościowe, tym bardziej takie negatywne zjawiska dotykają firmę, co dodatkowo pogłębia złą sytuację upadłego i najczęściej powoduje utratę możliwości kontynuowania działalności i utrzymania  jego dotychczasowej pozycji na rynku. Wówczas zaś przedsiębiorstwo upadłego na ogół jest warte jedynie tyle, ile środki ze spieniężenia przez syndyka w toku postępowania upadłościowego – a więc w praktyce poniżej ich realnej wartości rynkowej - składniki jego majątku. Tym samym kluczowe nieraz wartości przedsiębiorstwa takie jak renoma, kontrakty, zasoby ludzkie są utracone bezpowrotnie.

Dla inwestorów zaś przygotowana upadłość stanowić może doskonałą okazję do nabycia na korzystnych warunkach w ramach postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa upadłego lub jego zorganizowanej części. Upadłość dotyka przecież nieraz dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwa, o ugruntowanej renomie na rynku, których pogorszenie się sytuacji finansowej skutkujące upadłością, było następstwem nadzwyczajnych okoliczności tj. konsekwencje finansowe nienależycie wykonanego kontraktu (odszkodowanie, kary umowne), błędy w zarządzaniu lub opcje walutowe. Tego rodzaju przedsiębiorstwa mogą stać się atrakcyjnym celem akwizycji, pod warunkiem, że możliwe będzie przejęcie takiego przedsiębiorstwa w locie. Pre – pack daje taką możliwość.

opracował radca prawny Grzegorz Dyjas

PRE PACK CZYLI PRZYGOTOWANA LIKWIDACJA
14 września 2018
06 stycznia 2019
Instytucja głosowania grupami, uregulowana w art. 385  § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, z założenia
16 grudnia 2018
  Instytucja głosowania grupami, uregulowana w art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, z założenia

Uważasz, że nie stać Cię na prawnika.

Uwierz, że nie stać Cię, aby go nie mieć !

Powered by Kancelaria Radcy

Prawnego Grzegorz Dyjas